Vés al contingut (premeu Retorn)

Els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat a la UPC

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES —Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat de l'ENQA—, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que defineix el Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pels Reials Decrets 861/2010 i 99/2011, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (en endavant, SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

 

La UPC promou i impulsa actuacions en l’àmbit de l’assegurament de la qualitat de les seves titulacions entre les quals hi figura la seva participació en les diverses convocatòries del Programa AUDITpromogut per AQU Catalunya i dirigit als centres de la UPC, amb l’objectiu d’assajar el disseny i la implementació dels SGIQ dels ensenyaments, integrant totes les activitats que fins ara s'han anat desenvolupant relacionades amb la garantia de la qualitat dels ensenyaments, com ara, entre altres, l'avaluació d'ensenyaments, serveis i professorat; l'anàlisi de la satisfacció de l’estudiantat i dels graduats; l’anàlisi de la inserció laboral o d'informació a la societat. Tot i que aquestes orientacions van dirigides als centres universitaris, cal tenir en compte també aquells elements transversals que es plantegen al conjunt de la universitat (per exemple, en allò que es refereix al personal acadèmic, al personal d’administració i serveis, als serveis i recursos materials, etc.).

 

La Universitat Politècnica de Catalunya, a les cinc convocatòries del Programa AUDIT (2007, 2009, 2010, 2011 i 2012), ha optat per presentar models de SGIQ específics de centre, dissenyats i adaptats a les característiques i les peculiaritats de cada centre docent. Tots aquests models van obtenir una avaluació positiva del seu disseny.

 

Centres docents de la UPC amb el disseny del SGIQ certificat per AQU Catalunya:

200-Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

205-Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

210-Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

230-Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB)

240-Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

250-Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

270-Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)

280-Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

290-Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)

300-Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

310-Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)

330-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)

340-Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

370-Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

390-Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)

801-Centre Universitari Euncet

804-Centre de la Imatge i de la Tecnologia Multimèdia (CITM)

860-Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI)

 

Centre docent de la UPC amb el SGIQ dissenyat seguint el model AUDIT

295-Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

802-Centre Universitari EAE